Home
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 เวลา 15:39 น.

สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
.................................................................

โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 62 บริษัท

ซึ่่งในงานมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ประเทศไทย 4.0 กับการส่งเสริม กำกับ
ดูแลปัจจัยการผลิต" โดย ดร.ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและ
วัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
และมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับอดีตนายกสมาคมฯ ทั้ง 7 ท่าน เพื่อเป็น
การขอบคุณที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่า ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมฯ

ทั้งนี้ได้มีพิธีมอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ซึ่งทำร่วมกันระหว่างสมาคมกับสมาชิก
โดยท่านผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ให้เกียรติเป็นผู้มอบ