Home
อวยพรปีใหม่ท่านอธิบดี DOA PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2012 เวลา 17:33 น.

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 นายกสมาคมฯ, คุณประวิทย์ จตุรศรีวิไล
คุณจักรกฤช ศิริชีวกุล และคุณวีรยุทธ  จิรพณิช เป็นผู้แทนสมาคมฯ
นำช่อดอกไม้เข้าอวยพรปีใหม่กับท่านอธิบดีฯ จิรากร  โกศัยเสวี